Protecția datelor

 

1. Definiții

Politica noastră privind protecția datelor folosește termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Dorim ca Politica noastră privind protecția datelor să fie lizibilă și ușoară de înțeles pentru toată lumea. În vederea atingerii acestui obiectiv, vă explicăm mai întâi terminologia utilizată.În prezenta politică privind protecția datelor, folosim, între altele, următoarele expresii:

a) Date personale
Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali al acelei persoane fizice.

b) Persoana vizată
Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator (data controller) sau persoană împuternicită (data processor).

c) Prelucrarea
Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează cu date personale sau cu seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea prelucrării
Restricționarea prelucrării este selectarea datelor cu caracter personal stocate, în scopul limitării procesării viitoare.

e) Profilarea
Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau anticipa aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, comportament, locație sau deplasări.

f) Pseudonimizare
Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operator sau controlor responsabil de prelucrare
Operatorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.

h) Persoana împuternicită - Procesatorul
Persoana împuternicită - Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Beneficiarul
Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete, în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.

j) Terțe persoane
Poate avea calitatea de terță persoană, o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită, care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite, este autorizată să proceseze date cu caracter personal.

k) Consimțământ
Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .

 

Operatorul de date este filiala maghiară a firmei Mediashop GmbH (AT-2620 Neunkirchen, Schwarzottstraße 2a., numărul de înregistrare al companiei străine: FN 280877 f; EUID: ATBRA.280877-000). Dacă Mediashop GmbH, în calitate de proprietar, stabilește reguli de conduită obligatorii pentru Operatorul de date în ceea ce privește gestionarea datelor, atunci Operatorul de date este obligat să le respecte, cu excepția cazului în care acestea intră în conflict cu prevederile legale maghiare și cu practicile oficiale aplicabile Operatorului de date sau cu legislația/practica UE.

 -    Operator de date: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în mod independent sau împreună cu alții; dacă scopurile și mijloacele de gestionare a datelor sunt determinate de legislația UE sau a statului membru, operatorul de date sau aspectele speciale privind desemnarea operatorului de date pot fi definite și de legislația UE sau a statului membru (GDPR articolul 4 punctul 7).;

 

2. Numele operatorului de date

Numele operatorului de date: Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Numele prescurtat al operatorului de date: Telemarketing International Kft.
Numărul de înregistrare al operatorului de date: 08-09-011731
Sediul operatorului de date: 9028 Győr, Fehérvári út 75.
Contactul electronic al operatorului de date: [email protected]
Reprezentantului operatorului de date: Mester Péter administrator
Ofițer de confidențialitate (DPO):
Contactul electronic al ofițerului
de confidențialitate (DPO): [email protected]

3. Politica de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate este valabilă de la data de 5 august 2013 până la revocare.

Domeniul de aplicare a Politicii se extinde asupra tuturor activităților desfășurate de către unitățile organizatorice ale Societății, în cadrul căruia se realizează prelucrarea datelor personale reglementate în aliniatul (1) articolul 4. din GDPR 4.

Regulile conceptuale ale acestei politici sunt aceleași cu principiile prelucării datelor cu caracter personal definite în GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea lor numai în scopul exercitării unor drepturi sau a îndeplinirii unor obligații. Folosirea datelor personale prelucrate de către Societate este interzisă pentru uz privat. Prelucrarea datelor trebuie să respecte în orice moment principiul limitării la scopul utilizării.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal numai pentru un scop specific, pentru exercitarea unui drept și pentru îndeplinirea unei obligații, în măsura minimă și pentru durata necesară pentru atingerea acestuia. În toate etapele prelucrării datelor, trebuie să se îndeplinească obiectivul - și dacă scopul prelucării datelor încetează sau prelucrarea datelor este ilegală, datele vor fi șterse.

Societatea va prelucra date cu caracter personal numai pe baza consimțământului prealabil expres al persoanei vizate sau pe baza dispozițiilor legale sau a autorizației legale.

Înainte de a colecta datele, Societatea informează persoana vizată cu privire la scopul prelucrării datelor, precum și cu privire la baza legală pe baza căruia are loc prelucrarea datelor.

Angajații Societății din cadrul unităților organizatorice ale societății, competente în prelucrarea datelor, precum şi angajații organizațiilor care participă pe baza însărcinării primite de la Societate în prelucrarea datelor sau a unor operații legate de prelucrarea datelor, sunt obligați să păstreze informațiile cu caracter personal pe care le cunosc ca secrete de afaceri. Persoanele care manipulează date cu caracter personal și care au acces la acestea trebuie să depună o declarație de confidențialitate.

Dacă o persoană vizată, care se află sub vigoarea regulamentului, constată că datele personale prelucrate de către Societate sunt greșite, incomplete sau neactuale, are dreptul să corecteze datele respective sau să solicite corectarea datelor angajatului responsabil pentru înregistrarea datelor.

Obligațiile de protecția datelor referitoare la persoanele fizice sau juridice, sau la entitățile fără personalitate juridică care efectuează activități de prelucrare de date din însărcinarea Societății, sunt împuternicite prin contractul de încheiat cu operatorul de date.

Actualul director general a societății definește structura organizatorică competentă în protecția datelor, ținând cont de particularitățile companiei, sarcinile și competențele legate de protecția datelor și activitățile conexe, şi desemnează persoana care va desfășura supravegherea activității de prelucrare a datelor.

Angajații societății pe parcursul activității desfășurate vor asigura ca persoane neautorizate să nu aibă acces la datele personale, stocarea și plasarea datelor cu caracter personal trebuie să aibă loc astfel încât nici o persoană neautorizată să nu poată accesa, cunoaște, modifica sau distruge datele personale.

Supravegherea sistemului de protecție a datelor este efectuată de directorul general, prin intermediul unei persoane responsabile pentru protecția datelor, desemnat sau însărcinat pentru această activitate.

4. Respectarea drepturilor persoanelor vizate

Persoana în cauză poate solicita prin intermediul datelor de contact ale societății, informații despre modul de prelucrare a informațiilor sale personale, poate solicita corectarea informațiilor sale personale, şi - cu excepția datelor a căror prelucrare este dispusă de lege - ștergerea, portarea sau restricționarea datelor.

Persoana în cauză este îndreptățită de a solicita datele personale puse la dispoziția persoanei însărcinate cu prelucrarea datelor, un extras despre datele sale stocate, în formă citibilă, scrisă pe calculator, şi are dreptul să solicite transmiterea datelor respective unui alt gestionar de date - dreptul la portabilitate.

Societatea este obligată să transfere cererea sau plângerea primită în termen de trei zile de la data primirii către șeful departamentului cu sarcină și competență în prelucrarea datelor.

Seful unităţii organizatorice care dispune de atribuții de autoritate şi competenţă are obligaţia de a răspunde ȋn scris, ȋn formă ușoară de ȋnţeles, la cererile legate de protecţia datelor persoanei ȋn cauză ȋn termen de cel mult 25 de zile de la data primirii, iar ȋn cazul exercitării dreptului de plângere, ȋn termen de cel mult 15 de zile de la data primirii.

La solicitarea persoanei vizate, prelucrătorul de date va informa persoana ȋn cauză cu privire la datele cu caracter personal, prelucrate de către el sau de către împuternicit sau pe baza dispoziţiei sale, despre sursa datelor, scopul prelucrării datelor, temeiul juridic, durata prelucrării datelor, numele, adresa procesorului de date, despre activitățile sale legate de prelucrarea datelor, efectele acestor activităţi și despre măsurile luate pentru ȋnlăturarea efectelor nedorite, iar ȋn cazul transmiterii datelor persoanei vizate - despre temeiul juridic pe baza căruia se realizează transmiterea datelor și destinatarul căruia sunt transmise datele.

Ca și regulă principală comunicarea informaţiilor se realizează ȋn mod gratuit ȋn situaţia ȋn care persoana care solicită informaţiile, ȋn cursul anului ȋn legătură cu același subiect nu a mai solicitat informaţii de la operatorul de date. În alte cazuri operatorul de date poate solicita plata unei anumite taxe. Suma taxei poate fi stabilită și printr-un contract ȋncheiat între părți. Taxa percepută trebuie restituită dacă datele au fost tratate ilegal sau dacă după solicitarea informaţiilor a fost necesar corectarea datelor.

Datele incorecte vor fi corectate de șeful unității organizaționale care operează datele - cu condiția să fie disponibile datele necesare și documentele justificative, iar ȋn cazul existenţei motivelor stabilite ȋn articolul 17 din GDPR șeful unității organizaționale ia măsurile necesare pentru ștergerea datelor personale prelucrate.

Datele personale vor fi șterse dacă:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
b) persoana interesată ȋși retrage consimţământul cu privire la prelucrarea datelor și prelucrarea datelor nu are alt temei juridic;
c) persoana interesată se opune manipulării datelor și nu există un alt motiv legitim pentru prelucrarea datelor, sau persoana interesată formulează plângere împotriva prelucrării datelor;
d) datele cu caracter personal au fost tratate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru ca prelucrătorul de date să se conformeze obligației legale impuse legislaţiei Uniunii Europene sau legislației unui stat membru;
f) în cazul în care operatorul de date a dezvăluit datele cu caracter personal, iar datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate sau tratate în alt mod, acestea trebuie șterse, și luând în considerare costurile tehnologice disponibile și costurile de punere în aplicare, va lua măsuri rezonabile - inclusiv măsuri tehnice - pentru a informa operatorii care gestionează datele, că persoana interesată a solicitat de ștergerea link-ului care afișează datele sale personale sau ștergerea copiei sau duplicatului datelor sale personale.

Persoana în cauză poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal:

în cazul în care prelucrarea sau transmiterea datelor cu caracter personal este necesar numai pentru ȋndeplinirea obligaţiilor legale aplicabile de către operatorul de date sau pentru validarea intereselor legale ale operatorului de date, persoanei împuternicite sau a unei terţe persoane, cu excepția prelucrării obligatorii a datelor;

în cazul în care utilizarea sau transferul de date cu caracter personal se efectuează în interesul legitim al operatorului, pentru sondaj de opinie sau cercetare științifică; și

în alte cazuri prevăzute de lege.

Operatorul de date examinează plângerea în termenul cel mai scurt, dar cel mult în termen de 15 zile de la depunerea cererii, decide ȋn legătură cu caracterul fondat a cererii și informează solicitantul despre decizia adusă ȋn scris.

În cazul în care operatorul de date constată legitimitatea plângerii părţii interesate, ȋncetează prelucrarea datelor - inclusiv ȋnregistrarea de noi date și transmiterea datelor -, blochează datele, și informează cu privire la plângere și cu privire la măsurile intreprinse ȋn legătură cu plângerea ȋn caz, pe toţi cei cărora mai devreme le-a transmis datele personale care au constituit subiectul plângerii, persoane care au obligaţia să ia măsurile necesare pentru validarea dreptului de plângere.

Dacă persoana interesată nu este de acord cu decizia operatorului de date, sau dacă operatorul de date nu respectă termenul pentru formularea răspunsului, persoana interesată se poate adresa organelor judecătorești - ȋn termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau de la ultima zi disponibilă pentru transmiterea răspunsului.

În situaţia ȋn care persoana vizată, nu primește datele necesare validării dreptului său, ȋn termen de 15 de zile de la comunicarea informării are posibilitatea să să formuleze plângere ȋmpotriva operatorului de date, la instanţele judecătorești, ȋn scopul accesului la date. Operatorul de date poate chema ȋn judecată și persoana împuternicită.

Dacă operatorul de date nu își respectă obligaţia sa de informare, persoana vizată poate solicita informaţii de la operatorul de date despre circumstanțele legate de neefectuarea transferului de date, iar operatorul de date este obligat să comunice informaţiile solicitate persoanei vizate datele, ȋn termen de 8 zile de la ȋnmânarea solicitării. In cazul solicitării informaţiilor, ȋn termen de 15 de zile de la primirea informaţiilor, dar cel mult ȋn termen de 15 de zile de la finalul termenului de răspuns, persoana vizată poate formula plângere la tribunal ȋmpotriva operatorului de date. Operatorul de date poate chema ȋn judecată și persoana împuternicită.

Operatorul de date nu poate șterge datele relevante dacă prelucrarea datelor se efectueză în temeiul legii. Cu toate acestea, datele nu pot fi transmise persoanei vizate, dacă operatorul de date a acceptat cererea sau dacă tribunalul a constatat legitimitatea plângerii.

Dacă plângerea este justificată, șeful unității organizaționale care gestionează datele va întrerupe prelucrarea datelor, și blochează datele, și informează cu privire la plângere și cu privire la măsurile intreprinse pe toţi cei cărora mai devreme le-a transmis datele personale afectate de plângere și care au obligaţia să ia măsurile necesare ȋn scopul validării dreptului de plângere.

In cazul ȋn care hotărârea cauzei nu este clară ȋn cadrul exercitării drepturilor persoanei vizate, șeful unității organizaționale care administrează datele poate solicita punctul de vedere din partea ofițerului pentru protecția datelor, cu trimiterea actelor cazului și a punctului său de vedere legat de caz, care ȋși va comunica punctul său de vedere în termen de trei zile.

Societatea este obligată la plata despăgubirilor ȋn cazul ȋncălcării dispoziţiilor cu privire la prelucrarea ilegală a datelor persoanei vizate sau cu privire la cerinţele privind securitatea datelor, de asemenea va plăti despăgubiri ȋn cazul ȋncălcării drepturilor cu caracter personal, de către el sau de către persoanele împuternicite. Operatorul de date este scutit de orice responsabilitate ȋn legătură cu daunele produse sau cu privire la plata despăgubirilor, ȋn cazul ȋncălcării drepturilor cu caracter personal, ȋn situaţia ȋn care dovedește că paguba sau ȋncălcărea drepturilor a fost cauzată de o cauză inevitabilă în afara domeniului de aplicare a prelucrării datelor. De asemenea, operatorul nu va putea fi obligat la despăgubiri, dacă prejudiciul se datorează unei neglijențe intenționate sau grave a părții vătămate.

Plângerile pot fi adresate Autorității Naţionale de Protecţia Datelor și Libertatea Informaţiilor (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) sau Tribunalului competent pe baza adresei de domiciliu sau adresei de reședinţă.

5. Prelucrarea datelor prin utilizarea site-ului Web al Companiei

Locația prelucrării datelor:
9028 Győr, Fehérvári út 75.

5.1. Prelucrarea informațiilor despre clienți

Produsele Companiei pot fi comandate prin telefon, prin poștă și pe site-ul web.

La lansarea comenzii persoana ȋn cauză va ȋnregistra datele sale personale (numele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul contului) - prin furnizarea datelor persoana vizată ȋși dă consimţământul la prelucrarea clienţilor de către societate ȋn interesul vânzărilor.

Prelucrarea datelor clienților este efectuată în interesul legitim cu aplicarea temeiului contractului, în legătură cu garanția produsului vândut, decontarea contabilă, utilizarea produselor achiziționate, prelucrarea reclamațiilor privind serviciile și marketing.

În special, prelucrarea datelor clienţilor atrage posibilitatea ca ei să fie informați cu privire la noi produse, la noi servicii personalizate, în funcție de interesul fiecăruia, stabilit ȋn baza achiziţiillor de produse și servicii anterioare (prin telefon și/sau prin e-mail).

Prelucrarea datelor clienţilor se referă și la faptul că Societatea, cu ocazia publicării pe site-ul web a părerilor cumpărătorilor despre produsele achiziţionate, va ȋnregistra ȋn baza de date, datele de contact a părţii ȋn cauză (fără caracter obligatoriu) - odată cu informarea corespunzătoare a persoanei în cauză.

Baza de date a clienţilor fideli nu este diferită de baza de date a clienților, diferenţa constă ȋn faptul că lângă numele clienţilor fideli figuează și statutul de client fideli cu adresa lor.
Calitatea de client fidel se acordă pentru o perioadă de un an, iar după expirarea termenului specificat, calitatea de membru poate fi prelungită. Cu privire la acest aspect Societatea va informa clienţii în mpd separat cu privire la prelucrarea de date specifice lor.

De asemenea, puteți contacta compania prin telefon: toate conversațiile direcționate de la serviciul de asistență telefonică al Companiei sau apelate în mod direct vor fi înregistrate în fiecare caz. Înainte de începerea conversației, persoana în cauză va fi informată ȋn acest sens.

Dacă solicitați ștergerea datelor dvs., Societatea este obligată să procedeze conform dispoziţiilor Legii CXIX. din anul 1995 privind prelucrarea datelor cu privire la nume și adresă în scopuri de studii de piaţă și de afaceri directe: pe lângă baza de date a cumpărătorului, el rulează și o listă de interdicţie numită Lista Robinson.

21. § (1) Organismul de tranzacționare directă va fi obligat să ȋntocmească o evidenţă (listă de interdicţii) despre numele și adresa persoanelor care au solicitat ȋncetarea prelucrării datelor personale ȋn astfel de scopuri, sau nu au contribuit la acest lucru - în ciuda cererii prealabile a organismului de tranzacționare directă -, sau după recepţia datelor au solicitat la organul de evidenţă de date personale și adresa de domiciliu ștergerea datelor.
(2) Scopul listei de interdicţii este ocolirea situaţiilor ca ȋnregistrarea repetată a datelor personale a persoanelor ȋnscrise ȋn listă, predarea datelor pentru terţe persoane, ȋnregistrarea lor ȋn noi liste de contact sau ȋn liste de afacere. De la persoanele ȋnscrise ȋn lista de interdicţii nu se poate solicita contribuţia pentru primirea de corespondență directă în scopuri comerciale, și nu se pot trimite obiecte de publicitate, cu excepția cazului în care interdicția se aplică numai unui scop specific.
(3) Pentru prelucrarea listei de interdicţii organizațiile directe de afaceri pot desemna de comun o terţă organizaţie, dar această organizaţie poate efectua activităţi de prelucrare de date numai ȋn legătură cu cazurile descrise ȋn punctul (2).
(4) Datele ȋnregistrare ȋn lista de interdicţii poate fi utilizată de către operatorul de date numai ȋn scopul ȋndeplinirii oblgiaţiilor menţionate ȋn punctul (2), nu ȋl poate conecta cu alte seturi de date, nu ȋl poate preda terţelor persoane, nu ȋl poate utiliza ȋn alte scopuri, și are obligaţia de a asigura pentru persoanele ȋn caz posibilitatea exercitării drepturilor descrise ȋn punctul b) aliniatul (1) §20..


În cazul tuturor solicitărilor de publicitate, Compania va verifica dacă persoana în cauză este înscrisă pe lista de interdicții.
În cazul anumitor anunțuri, Compania utilizează un procesor de date care are experienţa adecvată pentru activitatea de publicitate respectivă.

numărul de înregistrare pentru prelucrarea datelor: NAIH-68474/2013
scopul prelucrării datelor: prelucrarea datelor clienților: menținerea contactului cu clienții companiei, îndeplinirea corectă a contractelor, furnizarea de asistență pentru clienți
datele prelucrate: numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de facturare, numele beneficiarului, adresa, numărul de telefon (mobil, fix), adresa de e-mail, numele clientului fidel, lista de bunuri achiziționate anterior, vocea clientului în cazul comenzii telefonice
baza legală pentru prelucrarea datelor:
- evidenţa contabilă: aliniatele (1)-(2) §169. din Legea C din anul 2000
- evidenţa privind clienţii: punctul a) (1) articolul 6 din GDPR - consimțământul persoanei vizate
- lista de interdicţii: §21. din Legea 1995. CXIX. - prevederi legale
- ȋnregistrarea vocală de către serviciul telefonic pentru clienţi: §17/B. Legea CLV din anul 1997 - prevederi legale
termenul limită pentru stocarea datelor:
- ȋn situaţia ȋnregistrării ȋn baza de date pentru cumpărători: până la ȋncetarea companiei
- ȋn cazul ștergerii datelor pe lista de interdicţii: până la ȋncetarea companiei
- ȋn cazul apelurilor care sosesc la serviciul telfonic pentru clienţi 5 ani de la data ȋnregistrării conversaţiei
stocarea datelor: ȋn format electronic - doar pe teritoriul UE.

Produsele comandate sunt livrate cumpărătorilor prin intermediul unor terţe persoane, prin servicii de curierat. Numele, adresa de livrare și numărul de telefon ale clientului sunt transmise serviciului de curierat pentru livrare.
Aceste societăţi de curierat sunt următoarele:

  • Magyar Posta Zrt.
  • GLS General Logistics Sysrems Romania SRL Str. Dorobantilor 106 550231 Sibiu
  • Ceska Posta.s.p. Praha 1. Politickych veznu 909/4 Korespondencni adresa Ceska posta s.p. Odbor firemni obchod J.A. Bati 5648 760 01 Zlin
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec
  • SK Posta 154, Medvedov 154, 930 07 Medvedov, Slovacia
  • PL GLS Gerieral Logistics Systems Poland Sp. z 0.0. ul. Teczowa 10 62-052 Komorniki I Gluchowo NIP 785-15 61-831 VAT DE PL7851561831
  • PL Posta Poczta Polska S.A Region Sieci Pl. Oddz. Mlodziezy Powst. 740-940 Katowice Urzad Pocztowy Bielsko-Biala 2 Legionów 4743-302 Bielsko-Biala NIP 5250007313
  • RO posta:O.P. 2 Oradea C.P.2 jud.Bihor cod postal 410670

5.2. Prelucrarea datelor abonaților pentru un buletin informativ

Societatea va trimite abonaților un buletin informativ despre activitățile companiei.
Puteți să vă abonați la buletinul informativ de pe site-ul Web al Companiei - sau puteți solicita abonarea personal sau la serviciul de relații cu clienții prin telefon.

Dezabonarea de la buletinul informativ nu conduce direct la ȋnregistrarea persoanei ȋn lista de interdicţii, ȋnscrisă ȋn §21. din Legea CXIX din anul 1995 privind prelucrarea datelor cu privire la nume și adresă în scopuri de sondaje de opinii și de afaceri directe.

scopul prelucrării datelor: informarea clienților despre cele mai recente informații,
gama de date tratate: numele, adresa de e-mail
baza legală pentru prelucrarea datelor: consimțământul persoanei vizate, conform punctului a) (1) articolul 6 din GDPR
termenul limită pentru stocarea datelor: până la dezabonarea de la buletinul informativ, dar cel târziu până la ȋncetarea companiei
stocarea datelor: ȋn format electronic

5.3. Politica de confidențialitate privind site-ul web a companiei

La site-ul web a Companiei are acces fără dezvăluirea identității și fără divulgarea datelor personale, orice persoană, care poate obține informații gratuite și nerestricționate pe site-ul web și pe paginile sale afiliate. Accesul la site sau părăsirea site-ului este ajutată pentru vizitatori de pachete mici de date, cookie-uri (ȋn continuare: „cookie” -uri), pe care site-ul le plasează pe dispozitivul IT al vizitatorilor. Cookie-urile servesc bunei funcționări a site-ului web, în vederea oferirii unui serviciu mai eficient și a scopului statistic de colectare a datelor anonimizate.

Aceste cookie-uri pot fi șterse de vizitatorul de pe dispozitivul propriu IT sau pot fi șterse automat prin ȋnchiderea navigării în browser și vizitatorul poate configura manual browserul pentru a dezactiva cookie-urile. Site-ul Web poate fi, de asemenea, utilizat de vizitator dacă cookie-ul este altfel dezactivat în setările browserului dvs. manual.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

La folosirea site-ului utilizăm un prelucrător de date, pentru prelucrarea datelor clienţilor (numărul de înregistrare: NAIH-68474/2013). Activitățile de prelucrare a datelor sunt desfășurate prin intermediul de apeluri telefonice legate de prelucrarea clienților de către firmele: Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft. (2724 Újlengyel, str. Ady Endre nr. 41., cod fiscal: 14707092-2-13.), Hometelesales Kft. (1144 Budapest, parcul Csertő nr. 4. etaj X. 106. cod fiscal:25768895-2-42), Quick Telesales SRL (Braila, Str. Hipodrom, BI. G2, Sc.4, Ap.77, România) și E-value International S.A. (Dimitrie Pompeiu Blv. No 5-7 Hermes Business Campus, B Building Sector 2).

 

 Nicio parte sau fragment de date cu caracter personal nu poate fi publicată, pusă la dispoziție sau dezvăluită în niciun fel unei terțe părți, cu excepția cazului în care dezvăluirea datelor cu caracter personal ca date publice în interes public este impusă de lege.

adresa centrală de e-mail:.........................................................
numărul de telefon central:......................................................

 

7. Procedură  -    în caz de ștergere a datelor  -

Prin această notificare și descrierea procesului firma Telemarketing International Kft. (denumită în continuare: Operator de date) reglementată de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR), vă informează cu privire la toate faptele legate de prelucrarea datelor dvs. personale. Prin participarea la proces, dvs., în calitate de persoană interesată, deveniți persoana interesată conform acestei descrieri a procesului.
NUMELE EXACT ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI DE DATE:
Numele operatorului de date:            Telemarketing International Kft.        
Sediul central al operatorului de date:        9028 Győr, Fehérvári út 75.            
Adresa poștală a operatorului de date:        9028 Győr, Fehérvári út 75.        
Numărul fiscal al operatorului:            13163602-2-08        
Numărul de înregistrare al operatorului de date:08-09-011731        
Adresa site-ului web al operatorului de date:     www.mediashop.hu
Adresa centrală de e-mail a operatorului de date:  
Numărul central de telefon al operatorului de date:
Funcționar senior al operatorului de date: Mester Péter János, administrator    

 În  ceea ce privește baza de date de  vânzări și marketing gestionată de operatorul de date, în privința datelor care ajung în data de baze prin înregistrarea clientului, ținând cont de principiul stocării limitate, cu expirarea termenelor de stocare specificate în anumite gestionari de date, la cererea clientului interesat – exercitarea drepturilor persoanei vizate, retragerea consimțământului – respectiv la încetarea scopului de prelucrare a datelor, operatorul de date termina ștergerea datelor în timpul stocării în sistemul de mai sus, utilizând aplicația CommerceTools dezvoltat și operat de grupul de  companii, prin efectuarea unui procedeu de ștergere termina gestionarea datelor in relație cu datele in cauza, adică datele sunt șterse.
 În cazul în care datele în cauză sunt stocate și pe hârtie sau dacă operatorul de date consideră că în privința sistemului de certificare necesități ar putea apare, atunci ștergerea datelor se efectuează prin procedura de ștergere/distrugere figurând în sistemul anexă al regulamentului și prin întocmirea unui protocol de ștergere conținute în anexele conectate.
 În cazul exercitării dreptului respective, operatorul de date va acționa în conformitate cu termenele specificate în  GDPR.

Întocmit la Győr, 2023.
...............................................
    semnătură

 

8. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

[email protected]

9. Furnizorul de spaţiu de server și datele sale de contact

Rack Forest Kft.
numărul de înregistrare: 01-09-914549
cod fiscal: 14671858-2-43
sediul: 1116 Budapest, str. Sáfrány nr. 6.

10. Probleme care nu sunt specificate în această ȋnștiinţare

In problemele care nu sunt specificate ȋn această ȋnștiinţare sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Parlamentului European nr. 2016/679 (UE), și dispoziţiile Regulamentului de Protecţia Datelor și Siguranţa Informaţiilor.

 

11. Informații privind protecția datelor și descrierea proceselor referitoare la prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea cookie-urilor

 

 

Cookie-uri esențiale
Cookie-urile necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a website-ului . Aceste cookie-uri oferă în mod anonim funcțiile esențiale și caracteristicile de securitate ale website-ului .
 
Nume Stație  Perioadă  Descriere 
PHPSESSID mediashop.ro Până la închiderea browserului Cookie-ul este folosit pentru a stoca și identifica ID-ul unic de sesiune al utilizatorilor pentru a gestiona sesiunea de utilizator a site-ului web. Un cookie este un cookie de sesiune și este șters atunci când toate ferestrele browserului sunt închise.
ts creativecdn.com 365 Zile PayPal setează acest cookie, pentru a permite tranzacții securizate prin PayPal.
ws_teleshop_customer mediashop.ro 10 ani Acest cookie este folosit pentru a identifica un client, atunci când revine pe website.
       
       
       
       
Cookie-uri publicitare
Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a difuza reclame și campanii de marketing relevante pentru vizitatori. Aceste module cookie urmăresc vizitatorii site-urilor web și colectează informații pentru a difuza anunțuri personalizate.
       
Nume Stație  Perioadă  Descriere 
NID google.com 6 luni Cookie-ul NID setat de Google este utilizat în scopuri publicitare; pentru a limita numărul de afișări ale unui anunț de către un utilizator, pentru a dezactiva anunțurile nedorite și pentru a măsura eficiența anunțurilor.
test_cookie doubleclick.net 15 minute zi Setat de doubleclick.net și utilizat pentru a determina dacă browserul utilizatorului acceptă cookie-uri.
IDE doubleclick.net mai mult de 1 an  Cookie-urile Google DoubleClick IDE  sunt utilizate pentru a stoca informații despre modul în care un utilizator utilizează website-ul pentru a difuza anunțuri relevante și în funcție de profilul utilizatorului.
_fbp mediashop.ro 3 luni Acest cookie este setat de Facebook pentru a afișa reclame pe Facebook sau pe platforma digitală operată de Facebook Ads după ce vizitați site-ul web.
fr facebook.com 3 luni Facebook setează acest cookie pentru a difuza anunțuri relevante pentru utilizatori prin urmărirea comportamentului utilizatorilor pe internet, pe website-urile care au un pixel Facebook sau un plugin pentru comunitatea Facebook.
       
       
       
       
Cookie-uri analitice
Utilizăm Cookie-uri analitice pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ne ajută de a colecta informații despre numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.
       
Nume Stație  Perioadă  Descriere 
_gcl_au mediashop.ro 3 luni Google Tag Manager este utilizat pentru a testa eficiența publicitară a website-urilor care utilizează serviciile lor.
_ga mediashop.ro 2 ani Cookie-ul _ga instalat de Google Analytics calculează datele referitoare la vizitatori, sesiuni, campanii și urmărește utilizarea site-ului pentru raportarea analitică a site-ului. Cookie-ul stochează informațiile în mod anonim și atribuie un număr generat aleatoriu pentru a identifica vizitatorii unici.
_gid mediashop.ro 1 nap Cookie-ul _gid instalat de Google Analytics stochează informații despre modul în care vizitatorii utilizează website-ul , generând în același timp un raport analitic privind performanța site-ului. Unele dintre datele colectate includ numărul de vizitatori, sursa acestora și paginile pe care le vizitează în mod anonim.
scarab.visitor mediashop.ro 1 an Acest cookie este furnizat de Emarsys. Acest cookie este utilizat pentru a stoca datele de identificare ale vizitatorului și a identifica vizitatorul la revizitare.
_hjid mediashop.ro 1 an Acesta este un cookie Hotjar, care este setat atunci când clientul ajunge pentru prima dată la pagina care utilizează scriptul Hotjar.
_hjFirstSeen mediashop.ro 30 minute Hotjar setează acest cookie pentru a identifica prima sesiune a unui nou utilizator. Stochează o valoare adevărat/false care indică dacă Hotjar a văzut acest utilizator pentru prima dată.
_hjAbsoluteSessionInProgress mediashop.ro 30 minute Hotjar setează acest cookie pentru a detecta prima sesiune de vizualizare a paginii de către utilizator. Acesta este indicatorul adevărat/false setat de cookie.
       
       
       
Cookie-uri de a îmbunătăți performanța
Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și a analiza indicatorii cheie de performanță de pe site-ul web, ceea ce ne ajută să oferim o experiență de utilizare mai bună pentru vizitatori.
       
Nume Stație  Perioadă  Descriere 
__utma mediashop.ro 2 ani Acest cookie este setat de Google Analytics și este utilizat pentru a face distincția între utilizatori și sesiuni. Cookie-ul este creat atunci când biblioteca JavaScript este executată și nu există cookie-uri  __utma existente. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
__utmc mediashop.ro Sesiune de browser  Cookie-ul este setat de Google Analytics și este șters atunci când utilizatorul închide browserul. Este utilizat pentru a permite interacțiunea cu urchin.js, o versiune mai veche a Google Analytics, și este utilizat împreună cu cookie-ul __utmb pentru a determina noile sesiuni/vizite.
__utmz mediashop.ro 6 luni Google Analytics setează acest cookie pentru a stoca sursa de trafic sau campania prin care un vizitator a ajuns pe site. 
__utmt mediashop.ro 10 minute Google Analytics setează acest cookie pentru a bloca solicitările. 
__utmb mediashop.ro 30 minute Google Analytics setează acest cookie pentru a determina noile sesiuni/vizite. Cookie-ul __utmb este creat atunci când biblioteca JavaScript este executată și nu există cookie-uri __utma existente. Acesta este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
_gat mediashop.ro 1 minut Acest cookie este instalat de Google Universal Analytics pentru a limita rata solicitărilor și, astfel, pentru a limita colectarea de date pe site-urile cu trafic ridicat.
       
       
Alte cookie-uri
Alte cookie-uri necategorizate.
       
Nume Stație  Perioadă  Descriere 
u creativecdn.com 1 an Scopul acestui cookie este targetare și marketingul. Domeniul acestui cookie este asociat de o companie numită Bombora din SUA. 
s recommender.scarabresearch.com Sesiune de browser  Nu există nicio descriere.
cdv recommender.scarabresearch.com 1 an Nu există nicio descriere.
trbo_usr mediashop.ro 3 ani Acest cookie este utilizat pentru analiza website-ului.
trbo_session mediashop.ro 15 minute Acest cookie este utilizat pentru analiza website-ului.
xp recommender.scarabresearch.com 1 an Nu există nicio descriere.
       
―  Pentru siguranța dvs.  ―
✔ Garanție de sfatisfacție    ✔ Protecția datelor   ✔ Conexiune SSL securizată
© MediaShop România. All rights reserved.   
SAL  SOL